Studio rule - Sztorm Tattoo
logo

REGULAMIN

 1. Jako Klient Sztorm Tattoo Studio (pełna nazwa: Sztorm sp. z o.o., ul. Norwida 13/U1, 80-280 Gdańsk, NIP: 5842767816, zwanym dalej „Studiem”) przed rozpoczęciem zabiegu wykonania tatuażu (zwanym dalej odpowiednio „zabiegiem”) jesteś zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług, który to regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej przez Ciebie ze Studiem. Jednocześnie jesteś zobowiązany do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, która wskazuje podstawy prawne przetwarzania Twoich danych i jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
 2. Dokonując wstępnej rezerwacji terminu zobowiązany jesteś do wpłaty zadatku w wysokości minimum 100 zł, maksymalnie w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji, osobiście w placówce Studia poprzez płatność gotówką lub przelewem bankowym. Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą wpłaty zadatku. Masz prawo dokonać zmiany terminu lub jego odwołania nie później, niż na 3 dni robocze przed zarezerwowanym terminem. Zmiana terminu później niż na 3 dni robocze przed umówionym terminem, brak stawienia się
  w umówionym terminie, jest równoznaczne z utratą zadatku. Rezerwacja nowego terminu, celem jej potwierdzenia, wymaga ponownej wpłaty kwoty minimum 100 zł. Pamiętaj, że dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu.
 • Ceny wykonania zabiegu tatuażu ustalane są indywidualnie, począwszy od kwoty 200 zł. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie, a cena uzależniona jest od wielkości, miejsca wykonania i stopnia skomplikowania tatuażu. Po wykonaniu zabiegu zadatek zaliczany jest na poczet jego ceny.
 • Jako Studio mamy prawo do zmiany zarezerwowanego prze Ciebie terminu do 1 dnia roboczego poprzedzającego zarezerwowany termin. W przypadku braku akceptacji przez Ciebie nowego terminu, zwrócimy Ci zadatek. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny, w takim wypadku zadatek zostanie Ci również zwrócony.
 • Rekomendujemy Ci konsultację przed umówionym terminem zabiegu celem ustalenia wzoru, rozmiaru, sposobu wykonania, miejsca oraz innych elementów tatuażu, jednak nie jest ona obowiązkowa. Przed przystąpieniem do zabiegu musisz wypełnić ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia, a także obowiązkowo zapoznać się z ewentualnymi konsekwencjami pozabiegowymi, a także procedurą pielęgnacji tatuażu.
 • Pamiętaj, że tatuaż jest wykonywany na skórze, która jako materiał nośny jest materiałem trudnym. Ze względu na cechy osobnicze Twojej skóry takie jak wiek, wiotkość, typ, przebyte lub niewykryte choroby lub alergie, a także miejsce wykonana zabiegu, jego finalny efekt może odbiegać od wzoru, który zdecydowałeś się wykonać. Kluczowa jest również odpowiednia pielęgnacja miejsca poddanego zabiegowi po jego wykonaniu, w szczególności w początkowym procesie gojenia rany, musisz zatem stosować zasady, o których poinformuje Cię tatuator oraz zawarte w załączniku do niniejszego regulaminu „Jak dbać o tatuaż” i do tego się zobowiązujesz. Brak odpowiedniej pielęgnacji po zabiegu, znacznie wpływa na sposób gojenia skóry i finalny efekt zabiegu.
 • Do zabiegów Studio wykorzystuje się sterylne narzędzia i produkty. Produkty jednorazowe, po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z odpowiednimi normami o odpadach niebezpiecznych. Narzędzia wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są procesowi dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z instrukcją ich użytkowania. Powierzchnie wewnątrz Studio są dezynfekowane odpowiednimi środkami do dezynfekcji powierzchni. Produkty przeznaczone do wykonania zabiegu, w tym w szczególności barwniki, spełniają normy i atesty mające do nich zastosowanie.
 • Poddając się zabiegowi nie możesz być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. W przypadku powzięcia przez tatuatora wątpliwości co do Twojego stanu, tatuator może odmówić wykonania zabiegu. W takim przypadku Studio zachowuje zadatek bez możliwości żądania przez Ciebie jego zwrotu.
 • Podczas wykonywania zabiegu współpracuj z tatuatorem i przestrzegaj zasad sanitarnych, o których zostaniesz przez niego indywidualnie pouczony, w szczególności nie dotykaj sprzętu służącego do tatuowania lub innych produktów, a wszelkie zastrzeżenia, w tym w szczególności co do wzoru, zgłaszaj na bieżąco w trakcie zabiegu. Ze względu na komfort innych klientów i tatuatorów, nie przeprowadzaj głośnych rozmów (także telefonicznych), nie słuchaj głośno muzyki oraz zachowuj się w sposób powszechnie uznany za kulturalny. W przypadku braku zachowania przez Ciebie tych zasad, tatuator może odstąpić od zabiegu i odmówić jego dalszego wykonania.
 • Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się Twojego samopoczucia lub niewłaściwej reakcji Twojego organizmu na zabieg (w tym w szczególności skóry).
 • Tatuator może zmienić umówiony termin zabiegu, jeśli uzna, że wykonanie zabiegu w danym terminie jest niewskazane ze względu na Twój zły stan zdrowia, w tym w szczególności stan
  i kondycję skóry, a także gdy uprzednio wykonany tatuaż nie jest w odpowiednim stopniu wygojony.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za reakcje Twojego organizmu na użyte produkty, w tym
  w szczególności barwniki, a także za nieprzestrzeganie przez Ciebie zasad pielęgnacji pozabiegowych.
 • Co do zasady zabiegi wykonujemy osobom, które ukończyły 18 lat. W niektórych przypadkach wykonujemy zabiegi również u osób pomiędzy 16-18 rokiem życia. W takim przypadku podczas umawiania terminu i samego wykonywania zabiegu wymagana jest obecność rodzica bądź prawnego opiekuna, których tożsamość musi zostać potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Nie honorujemy zgody pisemnej oraz oświadczeń ze strony innych członków rodziny.
 • Jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości co do procesu gojenia się tatuażu lub jego pielęgnacji, niezwłocznie się z nami skontaktuj osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
 • Klientowi przysługuje prawo do jednej bezpłatnej poprawki w ramach jednego tatuażu. Chęć wykonania poprawki należy zgłosić przed upływem 6 miesięcy od dnia wizyty.
 • W naszych placówkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym również papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, jakichkolwiek środków odurzających, a także obecności zwierząt. Ze względu na zapewnienie higienicznych warunków pracy, obowiązuje również zakaz spożywania posiłków. Ze względów bezpieczeństwa, nie przyprowadzaj ze sobą dzieci.
 • Celem promocji naszych prac, zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonanych w Studio tatuaży (w tym również ich projektów) i ich zdjęć. Decydując się na wykonanie u nas zabiegu na powyższe wyrażasz zgodę. Wykonanie tatuażu w innym salonie na bazie projektu wykonanego u nas w Studio bez uprzedniej, pisemnej zgody tatuatora, stanowić będzie naruszenie praw autorskich i narazi Cię na konsekwencje prawne.
 • Wszelkie reklamacje należy zgłaszać osobiście menadżerce Studia pod adresem ul. Norwida 13/U1, 80-280 Gdańsk lub drogą mailową pod adresem: kontakt@sztormtattoo.pl. Tatuator nie jest osobą upoważnioną do składania oświadczeń imieniem Studio lub przyjmowania reklamacji. Nie odpowiadamy za Twoje indywidualne ustalenia z tatuatorem wykraczające poza niniejszy regulamin.

 

Zobacz wnętrza studia TUTAJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), zgodnie z którym działamy. Rozporządzenie to zapewnia mieszkańcom Unii Europejskiej jednolitą ochronę ich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane oraz jakie prawa Ci przysługują.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Sztorm sp. z o.o., ul. Norwida 13/U1, 80-280 Gdańsk, NIP: 5842767816.

Dlaczego będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zawarcia umowy o wykonanie zabiegu, w tym w szczególności rezerwacji terminu oraz prawidłowej realizacji zawartej umowy o wykonanie zabiegu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),
 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
 • wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyk i raportowania będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • dochodzenia naszych roszczeń lub celem podejmowania czynności w celu obrony przed roszczeniami, w tym w celu archiwalnym (dowodowym), który będzie realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywania reklamacji i skarg, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji łączącej nas umowy oraz jakość świadczonych przez nas usług i sposobu obsługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym wymiany korespondencji i udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania dotyczące naszych usług i produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • promocji naszych produktów i usług oraz produktów, w tym na podstawie Twojego zainteresowania naszymi produktami i usługami, oraz usług osób z nami współpracujących, poprzez e-maile i telefony (cele marketingowe), a także w celach analitycznych czyli lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, poprawy jakości świadczonych przez nas usług i obsługi, a także budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz badania zadowolenia i satysfakcji naszych Klientów
  z oferowanych przez nas usług i produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO),

Kiedy będziemy ujawniać Twoje dane?

 • zobowiązują nas do tego przepisy prawa,
 • gdy realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes lub interes podmiotu trzeciego,
 • gdy wyrazisz na to zgodę.

Ponadto, Twoje dane możemy ujawniać również innym podmiotom, które wspierają nasze działania. W tej grupie są m.in.:

 • nasi podwykonawcy;
 • firmy wspierające nas w bieżącej działalności, w tym w marketingu, administracji i windykacji, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie, serwisanci systemów informatycznych i innych rozwiązań technicznych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna, więc wybieramy więc tylko takich partnerów do współpracy, którzy gwarantują, że będą przestrzegać wymogów RODO.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie nam danych jest dobrowolnie, ale to konieczne, abyśmy mogli realizować cele wskazane powyżej, w tym udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, czy rozpatrzyć Twoje prośby lub reklamacje. Pamiętaj, że jeżeli nie otrzymamy Twoich aktualnych danych, nie będziemy mogli sprawnie się z Tobą kontaktować, co może utrudnić lub nawet uniemożliwić naszą współpracę i realizację umowyo wykonanie zabiegu.

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do zawarcia oraz realizacji umowy o wykonanie zabiegu.

Zgodnie z przepisami jesteśmy zobowiązani do ich przetwarzania także po zakończeniu umowy, przez 5 lat do końca roku obrachunkowego, czyli maksymalnie prawie 6 lat (wynika to z przepisów prawa o rachunkowości oraz przepisów podatkowych).

Po tym czasie możemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku, gdy udzielisz nam dobrowolnej zgody na przetwarzanie w celach marketingowych tak długo, dopóki tej zgody nie wycofasz. Zarchiwizujemy również udzielone nam zgody dla celów dowodowych i będziemy je przetwarzać do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

W jakich przypadkach będziemy do Ciebie kierować marketing?

Będziemy mogli kierować do Ciebie działania marketingowe, gdy wyrazisz na to zgodę.

Zachęcamy Cię do jej dobrowolnego wyrażenia, abyśmy mogli przekazywać Ci aktualne oferty, informacje o organizowanych przez nasz przedsięwzięciach, eventach, nowych produktach i usługach w formie mailowej lub telefonicznie. W każdej chwili będziesz mógł taką zgodę odwołać (lecz nie będzie ono miało wpływu na działania, które podejmowaliśmy w oparciu o wcześniejszą zgodę).

Jakie prawa Ci przysługują w związku z ochroną danych?

Masz wszelkie prawa do ochrony, które wynikają z przepisów RODO. Możesz zatem:

 • mieć wgląd w swoje dane i je sprostować,
 • złożyć polecenie, abyśmy usunęli Twoje dane lub ograniczyli ich przetwarzanie,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego,
 • uzyskać kopię Twoich danych,
 • przenieść dane do innego administratora danych,
 • wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją lub gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu, w tym profilowania,
 • cofnąć w dowolnym czasie dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych bez podania przyczyny (cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na działania, które podjęliśmy za Twoją zgodą zanim ją cofnąłeś).

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą polityką prywatności oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Zobacz co to jest RODO.

Zobacz co się dzieje w Sztormie.