Shop rule - Sztorm Tattoo
logo

Regulamin Sklepu Sztorm Tattoo

Regulamin Sklepu Sztorm Tattoo I Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Sztorm Tattoo Studio działający pod adresem https://www.sztormtattoo.pl/sklep (dalej: Sklep) jest platformą prowadzoną przez:

Sztorm sp. z o.o., ul. Norwida 13/U1, 80-280 Gdańsk, NIP: 5842767816.. Dane kontaktowe kontakt@sztormtattoo.pl.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

posiadanie dostępu do internetu;

posiadanie adresu e-mail;

zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;

włączona obsługa javascript;

zainstalowanie wtyczki Flash Player;

akceptacja plików cookies.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu i zakupy nie wymagają rejestracji konta.

1.8. Rozliczenia transakcji płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem platformy tpay.com oraz bezpośrednimi przelewami na konta Sztorm Sp. z o.o.

1.9. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

II Warunki i czas realizacji zamówienia

2.1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.

2.2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji konta.

2.3. Klient po zarejestrowaniu się w Sklepie, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.4. W Koszyku, Klient wskazuje:

zamawiane produkty oraz ich ilość;

dane do płatności: adres, email, numer telefonu;

sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie IV niniejszego Regulaminu);

(opcjonalnie) kod rabatowy oraz uwagi.

Regulamin Sklepu Sztorm Tattoo

2.5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.6. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 2 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

2.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

2.8. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu tpay.com) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

Regulamin Sklepu Sztorm Tattoo cd.

2.10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

2.10.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

2.10.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

2.10.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne; albo

2.10.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Regulamin Sklepu Sztorm Tattoo cd.

2.12. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

2.13. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.14. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem.

III Ceny produktów i koszty przesyłki

3.1. W sklepie Ceny zamieszczane przy oferowanym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

3.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Nie dotyczy to produktów elektronicznych, czyli Voucherów i Projektów, które wysyłane są w wiadomości email.

IV Dopuszczalne formy płatności

4.1. Za towar, który ma być dostarczony, zapłacić można dokonać:

4.1.1. przelew on-line oraz karta płatnicza i kredytowa za pomocą serwisu tpay.com

4.1.2. tradycyjny przelew bankowy

V Reklamacje i zwroty towaru

5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu. Musi jednak w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomić o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5.2. Reklamacje wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sklepu należy zgłaszać pod adresem e-mail. Kontakt@sztormtattoo.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu (pkt I niniejszego Regulaminu).

5.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu.

5.5. Klient, w sytuacji opisanej w ust 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres Sklepu

Regulamin Sklepu Sztorm Tattoo cd.

5.6. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (pkt I Postanowienia ogólne) lub skan podpisanego oświadczenia na adres mailowy Sklepu. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy znajdują się tu.

5.7. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, nie przysługuje prawo zwrotu, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy.

5.8. W przypadku opisanym w ust szóstym niniejszego paragrafu Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 6. niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Sklep, po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu.

5.9. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

VI Zwroty należności

6.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

6.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

6.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

6.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

6.2. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu). Dzieje się tak,  jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

VII Dane osobowe- RODO

7.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez Niego w procesie rejestracji konta w Sklepie. W procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

7.2. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Klient ma również prawo do złożenia odmowy przetwarzania jego danych osobowych. Może to w każdej chwili zgłosić w formie pisemnej do Administratora Danych.

7.3. Dane osobowe przetwarzamy przez Sklep, Sztorm sp. z o.o., ul. Norwida 13/U1, 80-280 Gdańsk, NIP: 5842767816.. Dane kontaktowe kontakt@sztormtattoo.pl.

7.4. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Są niezbędne do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez Serwis tpay.com.

7.5. Wasze dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

7.5.1. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta;

7.5.2. w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie;

7.5.3. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży;

7.5.4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu;

7.5.5. dla potrzeb marketingowych (w tym newsletter);

7.5.6. w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.

7.6. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP dlatego Sklep wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sklep zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

7.8. Sklep wykorzystuje cookies. Małe pliki tekstowe są wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu a w  szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie przetwarzamy oraz nie przechowujemy danych osobowych a Więcej na ten temat znajduje się w Polityce Cookies.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2020.