Regulamin – Sztorm Tattoo Studio

Regulamin – Sztorm Tattoo Studio, wiemy, że to brzmi strasznie. Jesteśmy jednak legalnie działającym studiem i stosujemy się do prawa.

Regulamin Sztorm Tattoo Studio:

I. Jako klient Sztorm Tattoo Studio

pełna nazwa: Sztorm sp. z o.o., ul. Norwida 13/U1, 80-280 Gdańsk,
NIP: 5842767816, zwanym dalej „Studiem”) przed rozpoczęciem zabiegu wykonania tatuażu (zwanym dalej
odpowiednio „zabiegiem”) jesteś zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług, który to
regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej przez Ciebie ze Studiem. Jednocześnie jesteś zobowiązany
do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, która wskazuje podstawy prawne przetwarzania Twoich danych
i jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

II. Dokonując wstępnej rezerwacji terminu zobowiązany jesteś do wpłaty zadatku

w wysokości minimum 50 zł,
maksymalnie w terminie do 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji, osobiście w placówce Studia poprzez
płatność gotówką lub przelewem bankowym. Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą wpłaty zadatku. Masz
prawo dokonać zmiany terminu lub jego odwołania nie później, niż na 3 dni robocze przed zarezerwowanym
terminem. Zmiana terminu później niż na 3 dni robocze przed umówionym terminem, brak stawienia się
w umówionym terminie, jest równoznaczne z utratą zadatku.

Rezerwacja nowego terminu, celem jej potwierdzenia,
wymaga ponownej wpłaty kwoty minimum 50 zł. Pamiętaj, że dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją
naszego regulaminu.

III. Ceny wykonania zabiegu tatuażu ustalane są indywidualnie,

począwszy od kwoty 200 zł. Każdy projekt wyceniany
jest indywidualnie, a cena uzależniona jest od wielkości, miejsca wykonania i stopnia skomplikowania tatuażu.

Po wykonaniu zabiegu zadatek zaliczany jest na poczet jego ceny.
1) Jako Studio mamy prawo do zmiany zarezerwowanego prze Ciebie terminu do 1 dnia roboczego poprzedzającego
zarezerwowany termin. W przypadku braku akceptacji przez Ciebie nowego terminu, zwrócimy Ci zadatek.
Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny, w takim wypadku
zadatek zostanie Ci również zwrócony.

2) Rekomendujemy Ci konsultację przed umówionym terminem zabiegu celem ustalenia wzoru, rozmiaru, sposobu
wykonania, miejsca oraz innych elementów tatuażu, jednak nie jest ona obowiązkowa. Przed przystąpieniem do
zabiegu musisz wypełnić ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia, a także obowiązkowo zapoznać się
z ewentualnymi konsekwencjami pozabiegowymi, a także procedurą pielęgnacji tatuażu.

3) Pamiętaj, że tatuaż jest wykonywany na skórze, która jako materiał nośny jest materiałem trudnym.

Ze względu na
cechy osobnicze Twojej skóry takie jak wiek, wiotkość, typ, przebyte lub niewykryte choroby lub alergie, a także
miejsce wykonana zabiegu, jego finalny efekt może odbiegać od wzoru, który zdecydowałeś się wykonać.
Kluczowa jest również odpowiednia pielęgnacja miejsca poddanego zabiegowi po jego wykonaniu,
w szczególności w początkowym procesie gojenia rany, musisz zatem stosować zasady, o których poinformuje Cię
tatuator oraz zawarte w załączniku do niniejszego regulaminu „Jak dbać o tatuaż” i do tego się zobowiązujesz.
Brak odpowiedniej pielęgnacji po zabiegu, znacznie wpływa na sposób gojenia skóry i finalny efekt zabiegu.

4) Do zabiegów Studio wykorzystuje się sterylne narzędzia i produkty. Produkty jednorazowe, po użyciu podlegają
utylizacji zgodnie z odpowiednimi normami o odpadach niebezpiecznych. Narzędzia wielokrotnego użytku po
zabiegu poddawane są procesowi dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z instrukcją ich użytkowania. Powierzchnie
wewnątrz Studio są dezynfekowane odpowiednimi środkami do dezynfekcji powierzchni. Produkty przeznaczone
do wykonania zabiegu, w tym w szczególności barwniki, spełniają normy i atesty mające do nich zastosowanie.

5) Poddając się zabiegowi nie możesz być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
W przypadku powzięcia przez tatuatora wątpliwości co do Twojego stanu, tatuator może odmówić wykonania
zabiegu. W takim przypadku Studio zachowuje zadatek bez możliwości żądania przez Ciebie jego zwrotu.

6) Podczas wykonywania zabiegu współpracuj z tatuatorem i przestrzegaj zasad sanitarnych,

o których zostaniesz
przez niego indywidualnie pouczony, w szczególności nie dotykaj sprzętu służącego do tatuowania lub innych
produktów, a wszelkie zastrzeżenia, w tym w szczególności co do wzoru, zgłaszaj na bieżąco w trakcie zabiegu. Ze względu na komfort innych klientów i tatuatorów, nie przeprowadzaj głośnych rozmów (także telefonicznych),
nie słuchaj głośno muzyki oraz zachowuj się w sposób powszechnie uznany za kulturalny. W przypadku braku
zachowania przez Ciebie tych zasad, tatuator może odstąpić od zabiegu i odmówić jego dalszego wykonania.

7) Zabieg możemy przerwać w przypadku pogorszenia się Twojego samopoczucia lub niewłaściwej reakcji
Twojego organizmu na zabieg (w tym w szczególności skóry).

8) Tatuator może zmienić umówiony termin zabiegu, jeśli uzna, że wykonanie zabiegu w danym terminie jest
niewskazane ze względu na Twój zły stan zdrowia. Może tak być w przypadku złego stanu skóry lub kiedy poprzedni tatuiaż jest jeszcze nie dostatecznie wygojony.

9) Nie ponosimy odpowiedzialności za reakcje Twojego organizmu na użyte produkty, w tym
w szczególności barwniki, a także za nieprzestrzeganie przez Ciebie zasad pielęgnacji pozabiegowych.

10) Co do zasady zabiegi wykonujemy osobom, które ukończyły 18 lat. W niektórych sytuacjach możemy wykonać zabiegi
również u osób pomiędzy 16-18 rokiem życia. W takim przypadku podczas umawiania terminu i samego
wykonywania zabiegu wymagana jest obecność rodziców bądź prawnych opiekunów, których tożsamość musi zostać
potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Nie honorujemy zgody pisemnej oraz oświadczeń ze strony innych
członków rodziny.

11) Jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości co do procesu gojenia się tatuażu lub jego pielęgnacji, niezwłocznie się z nami skontaktuj osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

12) W naszych placówkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym również papierosów
elektronicznych, spożywania alkoholu, jakichkolwiek środków odurzających, a także obecności zwierząt.
Ze względu na zapewnienie higienicznych warunków pracy, obowiązuje również zakaz spożywania posiłków na sali zabiegowej.
Ze względów bezpieczeństwa, nie przyprowadzaj ze sobą dzieci.

13) Celem promocji naszych prac, zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonanych w Studio tatuaży (w tym również
ich projektów) i ich zdjęć. Decydując się na wykonanie u nas zabiegu na powyższe wyrażasz zgodę. Wykonanie
tatuażu w innym salonie na bazie projektu wykonanego u nas w Studio bez uprzedniej, pisemnej zgody tatuatora,
stanowić będzie naruszenie praw autorskich i narazi Cię na konsekwencje prawne.

14) Wszelkie reklamacje należy zgłaszać osobiście menadżerce Studia pod adresem ul. Norwida 13/U1, 80-280
Gdańsk lub drogą mailową pod adresem: kontakt@sztormtattoo.pl. Tatuator nie jest osobą upoważnioną do
składania oświadczeń imieniem Studio lub przyjmowania reklamacji. Nie odpowiadamy za Twoje indywidualne
ustalenia z tatuatorem wykraczające poza niniejszy regulamin.

Zobacz wnętrza studia TUTAJ